Oprávnenie

Oprávnenie §14, §15

Po preverení splnenia podmienok ustanovených zákonom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia vydá Technická inšpekcia, a.s. spoločnosti oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia.

Naša spoločnosť je držiteľom oprávnenia v zmysle § 14 ods.1 písmena a) a §15 ods. 4 zákona 124/2006 Z.z. na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradených technických zariadení elektrických.

 

Naše certifikáty