Prípojky

OPaOS elektrickej prípojky

OPaOS elektrickej prípojky je preverenie napojenia prípojkovej skrine odbočením od zariadenia verejného rozvodu elektrickej energie, elektromerový rozvádzač, hlavné vypínacie zariadenie a prívodný prípojkový kábel. OPaOS má preukázať, že elektrická inštalácia prípojky zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.

Objekty

OPaOS elektrickej inštalácie

Predmetom OPaOS je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Preveruje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné zásuvkové a technologické obvody s pripojenými inými spotrebičmi.

 

Bleskozvody

OPaOS bleskozvodov

Systém ochrany pred bleskom LPS je kompletný systém používaný za účelom zníženia fyzických škôd spôsobených úderom blesku do objektu. Je dôležité, aby budovy, ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosferickej elektriny, boli skontrolované a dôležité hodnoty boli overené meraním.

Stroje

OPaOS pracovných strojov

Predmetom OPaOS je elektrický stroj vrátane riadiacich systémov a prídavnej inštalácie, ktoré sú jeho súčasťou. Úlohou OPaOS je preukázať, že elektrické zariadenie je inštalované a prevádzkované v súlade s pokynmi výrobcu a je vhodné pre použitie v okolitom prostredí.

Spotrebiče

OPaOS elektrických spotrebičov

Predmetom OPaOS elektrických spotrebičov sa zisťuje technický stav spotrebiča. Do tejto kategórie spadajú elektrické zariadenia informačnej techniky, elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia a ostatné spotrebiče podobného charakteru.

Ručné náradie

OPaOS elektrických spotrebičov

Predmetom OPaOS elektrických spotrebičov sa zisťuje technický stav spotrebiča. Do tejto kategórie spadajú elektrické zariadenia informačnej techniky, elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia a ostatné spotrebiče podobného charakteru.

Naše certifikáty