Systém ochrany pred bleskom LPS (Lightning Protection System) je kompletný systém používaný za účelom zníženia fyzických škôd spôsobených úderom blesku do objektu. Je dôležité, aby budovy ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny, boli skontrolované a dôležité hodnoty boli overené meraním. Účelom a cieľom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je preukázať, že bleskozvodné zariadenie a jej súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem STN.

 

Postup pri výkone revízie bleskozvodu

- prehliadka, kontrola a posúdenie použitých prvkov

- kontrola a premeranie dostatočnej vzdialenosti „s“

- kontrola ochranných opatrení pred úrazom živých bytostí pred dotykovým a krokovým napätím (čl. 8 STN EN 62305-3)

- kontrola vyhotovenia vonkajšieho LPS (ak je na stavbe použitý)

- kontrola vyhotovenia vnútorného LPS (musí byť vždy)

- meranie odporu uzemňovača a/alebo celkového odporu spoločnej uzemňovacej sústavy

Žiadosť o cenovú ponuku revízie bleskozvodu

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme. Ospravedlňujeme sa, niečo sa pokazilo. Skúste poslať správu neskôr prosím.