Zdravotná spôsobilosť

§ 16 ods. 2 Zákona č. 124/2006

V zmysle novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) každý držiteľ osvedčenia, preukazu resp. dokladu pre činnosti podľa prílohy 1a uvedeného zákona o BOZP je povinný mať platnú lekársku prehliadku.

Táto lekárska preventívna prehliadka platí 5 rokov pre uvedené činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. V prípade, ak ju neabsolvuje, preukaz, osvedčenie alebo doklad stráca platnosť.

Naše certifikáty