Legislatíva

Základé legislatívne predpisy pre OPaOS

Pre lepšie zorientovanie v problematike odborných prehliadok a odborných skúšok "OPaOS" (Revízií) Vám prinášame prehlad základných predpisov.

Revíziou a následne revíznou správou (správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške) sa zisťuje a potvrdzuje stav posudzovaného elektrického zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem.

Oprávneným záujmom pri výkone odborných prehliadok a odborných skúšok je zaistenie bezpečnosť, zdravia, ochrany života a majetku osôb alebo priaznivého životného prostredia.

 

 

 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 9 Kontrolná činnosť

(1) Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať 

a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

 

Legislatívne predpisy pre OPaOS

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 9, ods. 1

(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia sa kontroluje

a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,

b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,

c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,

d) revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa §22 až 24,

e) kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24, 

f) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa §18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 13, ods. 1

Odborná prehliadka a odborná skúška

(1) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 13a

Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania.

Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy STN 33 1600: 1996 a STN 33 1610:2002.

 

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 16

Revízny technik

(1) Revízny technik je fyzická osoba, ktorá má odborné vzdelanie a odbornú prax uvedené v prílohe č. 11 a ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia môže

a) vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 (2) O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa vyhotoví správa, ktorá obsahuje

a) názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky a jej miesta, v ktorej bola odborná prehliadka a odborná skúška vykonaná,

b) dátum vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky, meno a priezvisko revízneho technika, rozsah a evidenčné číslo jeho osvedčenia,

c) druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky,

d) jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia,

e) údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného technického zariadenia vrátane výrobného čísla alebo evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,

f) údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,

g) zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a obsluhy vyhradeného technického zariadenia,

h) celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky,

i) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje život a zdravie,

j) meno, priezvisko a podpis revízneho technika,

k) názov a číslo oprávnenia zamestnávateľa, ak odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykonal zamestnávateľ.

 

Podklady pre výkon revízie elektrického zariadenia

- dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia

dodávateľ/zhotoviteľ elektrického zariadenia má podľa §4 zákona 124/2006 Z.z. povinnosť dodať konštrukčnú dokumentáciu (projekt) k elektroinštalácii: §5 a §6 vyhl. 508/2009 Z. z.

- protokol o určení vonkajších vplyvov

- východiskové revízie častí elektrického zariadenia

- vyhlásenia o zhode od použitých výrobkov a materiálov

- protokoly o kusovej skúške rozvádzačov

- doklady stanovené predpismi na príslušné zariadenia

 

Súčasti PD na ochranu pred bleskom podľa STN EN 62305

- manažérstvo (analýza) rizika

- vyšetrenie priestoru stavby na zóny LPZ

- oteplenie, mechanická pevnosť, vplyv vetra, korózia

- výpočet dostatočnej vzdialenosti „s“

- detaily použitia jednotlivých prvkov

 

Prehliadka elektrického zariadenia

- spôsob ochrany pred zásahom, resp. úrazom elektrickým prúdom (IEC 60364-4-41) 

- použitie protipožiarnych zábran a iných iných opatrení proti šíreniu požiaru a ochrany pred účinkami tepla (IEC 60364-4-42, IEC 60364-5-52:2009, kap. 527) 

- výber vodičov podľa prúdovej zaťažiteľnosti (IEC 60364-4-43, IEC 60364-5-52:2009, kap. 523) a úbytku napätia (STN 33 2000-5-52) 

- výber, nastavenie, selektivitu a koordináciu ochranných prístrojov a monit. zariadení (IEC 60364-5-53:2001, kap. 536) NP3 – STN 33 2000-5-53:2017, kap. 536 

- výber, umiestnenie a inštalovanie vhodných prístrojov na ochranu pred prepätím (SPD) (IEC 60364-5-53:2001 a IEC 60364-5-53:2001/AMD2:2015, kap. 534 NP4 - STN 33 2000-5-534:2017, kap. 534 

- výber umiestnenie a inštalovanie prístrojov na bezpečné odpínanie a spínanie (IEC 60364-5-53:2001, kap. 536) NP5 - STN 33 2000-5-537, kap. 537) 

- výber zariadení a ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy, vrátane mechanického namáhania (IEC 60364-5-51:2005, 512.2 a IEC60364-5-52:2009, kap. 522) 

- označenie neutrálnych a ochranných vodičov (IEC 60364-5- 51:2005, čl. 514.3) 

- použitie schém, výstražných nápisov alebo podobných informácií (IEC 60364-5-51:2005, čl. 514.5) 

- označenie obvodov, nadprúdových ochranných prístrojov, spínačov, svoriek... (IEC 60364-5-51:2005, kap. 514) 

- primeranosť ukončení a pripojení káblov a vodičov (IEC 60364-5-52:2009, kap. 526) 

- výber a inštalovanie uzemňovacích sústav, ochranných vodičov a ich prípojov (IEC 60364-5-54) 

- prístupnosť zariadení z hľadiska ľahkého ovládania, identifikácie a údržby (IEC 60364-5-51:2005, kap. 513 a 514) 

- opatrenia pred elektromagnetickým rušením (IEC 60364-4-44:2007, kap. 444) 

- pripojenie neživých častí na uzemňovaciu sústavu (IEC 60364-4-41:2005, kap. 411) 

- výber a stavba elektrických rozvodov (IEC 60364-5-52:2009, kap. 521 a 522) 

- pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu postupujeme aj podľa STN EN 60079-17 a STN EN 60079-19 

- pri vn a vvn postupujeme aj podľa STN EN 61936-1

 

Skúšanie a meranie (STN 33 2000-6)

Realizácia opatrení v elektrickej inštalácií, pomocou ktorých sa preukazuje jej spôsobilosť. 

Zahŕňa zisťovanie hodnôt, ktoré sa nedajú určiť prehliadkou vhodnými meracími prístrojmi.

- spojitosť vodičov (čl. 6.4.3.2) 

- izolačný odpor (čl. 6.4.3.3) 

- ochrana SELV, PELV, elektrickým oddelením (čl. 6.4.3.4) 

- odpor / impedancia podlahy a stien (čl. 6.4.3.5) 

- polarita (čl. 6.4.3.6) 

- samočinné odpojenie napájania (čl. 6.4.3.7) 

- doplnková ochrana (čl. 6.4.3.8) 

- sled fáz (čl. 6.4.3.9) 

- funkčné skúšky (čl. 6.4.3.10) 

- úbytok napätia (čl. 6.41.3.11) 

 

Lehoty na vykonávanie revízií

 - STN 33 1500

 - STN 33 2000-5-51

 - STN EN 62305-3

 - vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.