Osvedčenie

Osvedčenie §24

Technická inšpekcia, a.s. overuje odborné vedomosti fyzických osôb v zmysle § 16 ods. 1 zákona na vykonávanie činností podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona (skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a obsluha vyhradeného technického zariadenia) v zmysle právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydáva doklad o overení odborných vedomostí.

Technická inšpekcia, a.s. po úspešnom overení odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradených technických zariadení elektrických a podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydáva doklad o overení odborných vedomostí pre príslušný rozsah a druh zariadenia.

Naše certifikáty