Revízia pracovneho stroja

OPaOS pracovných strojov

Predmetom OPaOS je elektrický stroj vrátane riadiacich systémov a prídavnej inštalácie, ktoré sú jeho súčasťou. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia stroja zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 1600, STN 33 1610, STN ES 59009 (33 1620), STN EN 60204-1 (33 2200) STN EN 62305(34 1390) a v ďalších. Úlohou OPaOS je tiež preukázať, že elektrické zariadenie je inštalované a prevádzkované v súlade s pokynmi výrobcu a je vhodné pre použitie v okolitom prostredí.

 

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia podľa druhu objektu a zariadení

B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia