Zákony súvisiace s výkonom činností na elektrických zariadeniach

 

 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Vzťahuje sa na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetiach výrobnej a nevýrobnej sféry. Podľa § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu technických zariadení. Na tento účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia a vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky výhradných technických zariadení. Zamestnávateľ je ďalej povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.

Odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy technického zariadenia môže vykonávať iba oprávnená osoba na základe §24 zákona č. 124/2006 Z.z., na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce. Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je preverenie technického stavu z hľadiska bezpečnosti, aby elektrické zariadenie nespôsobilo úraz človeku alebo škodu na majetku.

 

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje Inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie. Inšpekcia práce sa vykonáva na všetkých pracoviskách zamestnávateľov vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb. Inšpektorát práce zabezpečuje prostredníctvom inšpektorov práce vykonávanie inšpekcie práce a dozerá, či požiadavkám práce zodpovedajú výber, umiestnenie, usporiadanie, používanie, udržiavanie a kontrola pracoviska a pracovného prostredia.

Inšpektorát práce tiež vyšetruje príčiny vzniku závažných pracovných úrazov a môže podať návrh na začatie konania o odobratí oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, uloženie zákazu činnosti a môže tiež ukladať pokuty a blokové pokuty za priestupky až do výšky 100 000€, v prípade smrtelného úrazu minimálne 33 194€.