CCTV

kamerové systémy

EPS

Protipožiarne systémy

EZS

Zabezpečovacie systémy

ID

Identifikačné systémy

http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/274643cctv.jpg http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/830904eps.jpg http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/586307ezs.jpg http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/624210ID.jpg
/index.php/produkty/kamerove-systemy.html /index.php/produkty/elektronicka-poiarna-signalizacia.html /index.php/produkty/elektronicke-zabezpeovacie-systemy.html /index.php/produkty/dochadzkove-systemy.html

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických


Ponúkame Vám výkon východzích aj pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických rozvodov a zariadení nízkeho napätia (nn). Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. v priemyselných objektoch, školách, hoteloch, bankách, rodinných domoch, bytoch a pod
.

 

 

OPaOS elektrickej inštalácie v budovách

Predmetom OPaOS je elektrická inštalácia vrátane elektrických predmetov, ktoré sú jej súčasťou. Preveruje sa napr. prípojková skriňa, elektromerový rozvádzač, hlavný rozvádzač, podružné rozvádzače, svetelné zásuvkové a technologické obvody s pripojenými inými spotrebičmi. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia budovy zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem STN 33 1500, STN 33 1620, a STN 33 2000-6-61.

OPaOS bleskozvodov

Je dôležité, aby budovy ktoré sú chránené pred bleskom zariadením na ochranu pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny boli skontrolované a dôležité hodnoty overené meraním. Lehoty pravidelných OPaOS sa určujú podľa druhu objektu. Vykonávajú sa na základe noriem STN EN 62305-1-4.

 

 

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia podľa druhu objektu a zariadení

B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

 

OPaOS elektrických spotrebičov a ručného náradia

Odborná prehliadka a odborná skúška ("OPaOS") je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúškou chodu zisťuje technický stav spotrebiča. Do tejto kategórie spadajú elektrické zariadenia informačnej techniky, elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, svietidlá, prístroje spotrebnej elektroniky, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, elektrické a elektronické meracie prístroje a ostatné spotrebiče podobného charakteru. OPaOS má preukázať, že elektrický spotrebič či elektrické náradie vyhovuje požiadavkám noriem STN 33 1600 a STN 33 1610.

Dôležité upozornenie

Na základe zákona č. 124/2006 Z.z. je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch revízie a kontroly elektrických zariadení a spotrebičov, ako sú napr. pevné elektroinštalácie, spotrebiče používané pri administratívnych činnostiach, t.j. výpočtová technika.

Revízie elektrických spotrebičov (výpočtová technika, kuchynské spotrebiče, atď.) majú byť uskutočnené 1x za 24 mesiacov a kontrola týchto zariadení vykonaná 1x za 6 mesiacov.Revízie elektrického zariadenia (zásuvkové, svetelné obvody, atď.) v základnom prostredí sú povinné každých 5 rokov. V prípade ubytovacieho alebo školského zariadenia je revízia povinná každé 3 roky.

Na základe § 19 písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz činnosti alebo iný trestný postih.

 

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických spotrebičov

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického ručného náradia

 

OPaOS pracovných strojov

Predmetom OPaOS je elektrický stroj vrátane riadiacich systémov a prídavnej inštalácie, ktoré sú jeho súčasťou. Odborná prehliadka a odborná skúška má preukázať, že elektrická inštalácia stroja zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám noriem STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 1600, STN 33 1610, STN ES 59009 (33 1620), STN EN 60204-1 (33 2200) STN EN 62305(34 1390) a v ďalších. Úlohou OPaOS je tiež preukázať, že elektrické zariadenie je inštalované a prevádzkované v súlade s pokynmi výrobcu a je vhodné pre použitie v okolitom prostredí.

 

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení

A. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia podľa druhu objektu a zariadení

B. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia

 

Zákony súvisiace s výkonom činností na elektrických zariadeniach

 

 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Vzťahuje sa na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetiach výrobnej a nevýrobnej sféry. Podľa § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu technických zariadení. Na tento účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia a vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky výhradných technických zariadení. Zamestnávateľ je ďalej povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.

Odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy technického zariadenia môže vykonávať iba oprávnená osoba na základe §24 zákona č. 124/2006 Z.z., na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce. Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky je preverenie technického stavu z hľadiska bezpečnosti, aby elektrické zariadenie nespôsobilo úraz človeku alebo škodu na majetku.

 

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov

Tento zákon upravuje Inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie. Inšpekcia práce sa vykonáva na všetkých pracoviskách zamestnávateľov vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb. Inšpektorát práce zabezpečuje prostredníctvom inšpektorov práce vykonávanie inšpekcie práce a dozerá, či požiadavkám práce zodpovedajú výber, umiestnenie, usporiadanie, používanie, udržiavanie a kontrola pracoviska a pracovného prostredia.

Inšpektorát práce tiež vyšetruje príčiny vzniku závažných pracovných úrazov a môže podať návrh na začatie konania o odobratí oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, uloženie zákazu činnosti a môže tiež ukladať pokuty a blokové pokuty za priestupky až do výšky 100 000€, v prípade smrtelného úrazu minimálne 33 194€.