CCTV

kamerové systémy

EPS

Protipožiarne systémy

EZS

Zabezpečovacie systémy

ID

Identifikačné systémy

http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/274643cctv.jpg http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/830904eps.jpg http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/586307ezs.jpg http://interlogic.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/624210ID.jpg
/index.php/produkty/kamerove-systemy.html /index.php/produkty/elektronicka-poiarna-signalizacia.html /index.php/produkty/elektronicke-zabezpeovacie-systemy.html /index.php/produkty/dochadzkove-systemy.html

Obchodne a reklamačné podmienky

 

1. Základné ustanovenia

 

VOP popisujú obchodnú spoluprácu medzi spoločnosťou Digital Interlogic, s.r.o. a kupujúcim. Kupujúci je povinný sa s nimi riadne oboznámiť a súhlasiť s nimi.

 

2. Kontaktné miesto

Digital Interlogic, s.r.o.
Strečnianska 10
851 05 Bratislava
Slovenská republika

mob: +421 903 393 822
mob: +421 903 861 692
tel: +421 220 704 200
mail: info@interlogic.sk
web: www.interlogic.sk

IČO: 43836135
DIČ: 2022520742
IČDPH: SK202252742
BANKOVÉ SPOJENIE: Tatra banka a.s., 2625755058/1100

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 49879/B

3. Objednávanie tovaru

Kupujúci si môže objednať tovar osobne, telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

Povinné údaje u maloobchodného zákazníka:

Meno a priezvisko
Kompletná adresa vrátane PSČ
Telefonický kontakt, e-mail
Počet kusov a presný názov objednaného tovaru
Spôsob odberu

Povinné údaje u veľkoobchodného zákazníka/iba pri prvom odbere/ :

Obchodný názov
IČO, DIČ príp. IČ DPH
Kontaktná osoba
Telefonický kontakt, e-mail
Spôsob odberu
Počet kusov a názov tovaru

Pri ďalších odberoch stačí Obchodný názov, množstvo a názov objednaného tovaru. Ceny tovaru sú účtované podľa cenníka platného v deň objednania tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

4. Platobné podmienky

Od nových zákazníkov a nepravidelných odberateľov požadujeme platbu vopred alebo úhradu zálohovej faktúry vo výške 80%. Pri pravidelných zákazníkoch postupujeme podľa dohody.
Ceny sú v cenníku sú zobrazené bez DPH 19% ak nie je uvedené inak. Platnosť ponuky je 14 dní od jej vystavenia.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu dodaného tovaru v lehote vyznačenej na faktúre.
Splatnosť faktúr je 14 dní od vystavenia. Po dohode može byť splatnosť predĺžená.

 

5. Záruky, reklamácie

Na u nás zakúpený tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja.

Prípadné závady odstráni predávajúci na svoje náklady do 30 dní od nahlásenia reklamačnej udalosti alebo od zaslania reklamovaného tovaru. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom späť k predávajúcemu hradí kupujúci. Náklady na prepravu opraveného tovaru kupujúcemu hradí predávajúci .

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti Digital Interlogic, s.r.o..

Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry.

Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Spoločnosť Digital Interlogic, s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Spoločnosť Digital Interlogic, s.r.o. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie ak došlo k poškodeniu tovaru nesprávnou manipuláciou, chybným zapojením, pádom, zatečením vody, úderom blesku alebo nesprávnym nabíjaním (pri akumulátoroch). Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti Digital Interlogic, s.r.o. všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

 

6. Postup a podmienky pri odstúpení od zmluvy:

- musí byt uskutočnené písomnou formou – vyhotovením listiny,
- musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho,
- musí byt vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a ne bezpečie kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu alebo jednaniu zmluvných strán pri alebo v súvislosti s jej uzatváraním.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa sa rozumie tovar zhotovený na základe jeho požiadavky s odlišnými parametrami (konfiguráciou), ako je ponúkaný predávajúcim v základnom vyhotovení a výbave.

Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 dní,

b) ak ide o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

d) ak ide o predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

Oprávneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar spať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dna odstúpenia cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

7. Záverečné ustanovenia

Spoločnosť Digital Interlogic, s.r.o si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia. Vydaním nových VOP automaticky zanikajú predchádzajúce VOP.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.